Gydytojo psichiatro fukcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Reikalavimai:

1. gydytoju psichiatru dirbti priimamas asmuo, baigęs universitetines medicinos studijas ir psichiatrijos rezidentūrą, turintis licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją ir galintis atlikti psichikos sutrikimų diagnozavimą, gydymą ir profilaktiką. Užsienyje įgyta gydytojo psichiatro profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2. gydytojas psichiatras savo darbe vadovaujasi LR galiojančiais teisės aktais (įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, LR Vyriausybės nutarimais, LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais), reglamentuojančiais sveikatos priežiūrą, psichikos sveikatos priežiūrą, medicinos norma MN 53 „Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, Vilniaus priklausomybės ligų centro (toliau – VPLC) nuostatais, VPLC direktoriaus įsakymais bei jais patvirtintais vidaus dokumentais, šiais pareiginiais nuostatais ir pareigų instrukcija.
3. gydytojo psichiatro profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja baigęs gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją suteikusias studijas, nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją ir susipažindamas su psichiatrijos mokslo ir praktikos naujovėmis. Kvalifikaciniai reikalavimai gydytojui psichiatrui reglamentuoti Medicinos normoje MN 53 „Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.
4. gydytojas psichiatras turi žinoti, gebėti bei išmanyti:
 • priklausomybės sutrikimų diagnostiką, šiuos sutrikimus turinčių pacientų gydymo, medicininės ir socialinės reabilitacijos principus ir reikalavimus;
 • biopsichosocialinę negalumo sampratą ir gebėti taikyti visapusiško požiūrio į asmenį principą;
 • suicidologijos pagrindus;
 • pagrindinius psichologijos tyrimus ir jų reikšmingumą nustatant psichikos sutrikimus;
 • psichoterapijos pagrindus ir indikacijas, rodančias, kad reikia taikyti psichoterapiją;
 • pagrindinius nervų ligų tyrimo būdus;
 • patvirtintą stacionarinio gydymo tvarką bei indikacijas;
 • psichikos sutrikimus, dėl kurių negalima leisti įsigyti civilinio ginklo;
 • psichikos sutrikimus, dėl kurių negalima įsigyti mechaninių transporto priemonių vairavimo teisių;
 • suteikti neatidėliotiną medicininę pagalbą, teikti pagalbą įtariant narkotikų perdozavimą;
 • įvertinti psichopatologines būkles, kurioms esant taikoma būtinoji pagalba;
 • atlikti medicininę apžiūrą neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nustatyti, užpildyti „Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktą“ (forma Nr.155-1/a) nustatyti transporto priemonių vairuotojų ar kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo būseną;
 • nusiųsti asmenį į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • gebėti dirbti komandoje su kitais skyriaus specialistais;
 • gebėti savarankiškai planuoti užduotis, operatyviai spręsti su tiesioginėmis darbo funkcijomis susijusius klausimus, mobilizuoti išteklius iškylančioms problemoms spręsti;
 • bendrąją psichopatologiją (psichikos sutrikimų simptomus ir sindromus), jos biologinius ir psichologinius mechanizmus, šių sutrikimų įtaką paciento elgesiui, tikėtiną grėsmę paties ligonio ar aplinkinių žmonių sveikatai, gyvybei;
 • priklausomybės sutrikimų simptomus ir sindromus, jų biologinius ir psichologinius mechanizmus, įtaką paciento elgesiui, galimus gretutinius sutrikimus;
 • asmenybės, gydytojo ir ligonio tarpusavio santykių psichologiją;
 • aprobuotus biologinius psichikos sutrikimų gydymo būdus ir jų taikymą praktikoje;
 • priklausomybės ligų medikamentinio gydymo principus ir galimas komplikacijas;
 • antipsichozinių vaistų veikimo mechanizmus, jų vartojimo indikacijas, kontraindikacijas, nepageidautinus efektus ir gydymo komplikacijas;
 • antidepresantų veikimo mechanizmus, jų vartojimo indikacijas, kontraindikacijas, nepageidautinus efektus ir gydymo komplikacijas;
 • nuotaikos stabilizatorių veikimo mechanizmus, jų vartojimo indikacijas, kontraindikacijas, nepageidautinus efektus ir gydymo komplikacijas;
 • trankviliantų veikimo mechanizmus, jų vartojimo indikacijas, kontraindikacijas, nepageidautinus efektus, prasidedančio pripratimo ir priklausomybės požymius ir gydymo komplikacijas;
 • priklausomybės ligų farmakoterapijos opioidiniais vaistiniais preparatais indikacijas, kontraindikacijas ir komplikacijas;
 • priklausomybės ligomis sergančių pacientų  psichosocialinės reabilitacijos pagrindus, tikslus ir priemones;
 • psichikos ligonių slaugos principus.

Funkcijos:

1. teikti neatidėliotiną bei savo kompetencijos ribose - būtinąją medicinos pagalbą;
2. konsultuoti skyriuje besigydančius pacientus ir jų artimuosius, diagnozuoti priklausomybės sutrikimus, aptarti ir sudaryti gydymo planą, skirti ir pagal reikalą koreguoti gydymą. Esant reikalui, nukreipti socialinės pagalbos poreikio įvertinimui ar psichologinei pagalbai;
3. teikti skyriuje besigydantiems pacientams ir jų artimiesiems suprantama forma informaciją apie priklausomybės ligas, jų eigą, būdingus gretutinius susirgimus, išeitis, gydymo galimybes ir alternatyvas, galimas komplikacijas;
4. atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus;
5. bendradarbiauti su kitais asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir socialiniais darbuotojais  ir kitais specialistais;
6. atlikti transporto priemonių vairuotojų ar kitų asmenų medicininę apžiūrą neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nustatyti;
7. nustatyta tvarka pranešti teritoriniam visuomenės sveikatos centrui apie išaiškintą ar įtariamą ūminę infekcinę ligą;
8. propaguoti sveiką gyvenseną, psichikos sutrikimų prevencijos ir psichikos sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones;
9. laikytis gydytojo profesinės etikos principų bei VPLC darbuotojų etikos kodekso reikalavimų;
10. gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti, laikytis informacijos apie pacientą konfidencialumo reikalavimų;
11. laikytis Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių;
12. taikyti tik įteisintus Lietuvoje tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;
13. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.

Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners