Direktoriaus pavaduotojo gydymo reikalams fukcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Reikalavimai:
1. direktoriaus pavaduotojo gydymo reikalams pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį universitetinį medicinos arba socialinio mokslo, ne mažesnį kaip magistro laipsnį, išsilavinimą bei ne mažiau nei 5 metų darbo stažą priklausomybės ligų gydymo ir socialinės reintegracijos srityje;
2. direktoriaus pavaduotojas gydymo reikalams privalo:
 • gerai mokėti lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą profesiniu lygiu;
 • turėti gerus komunikacijos, prezentacijų rengimo ir organizacinius gebėjimus;
 • turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Explorer), mokėti dirbti specialiomis kompiuterinėmis programomis, skirtomis duomenų rinkimui, valdymui ir statistinei analizei;
3. direktoriaus pavaduotojas gydymo reikalams privalo išmanyti:
 • LR teisės aktus (įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo misterijos įsakymus bei kitus), reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;
 • moksliškai pagrįstus priklausomybės ligų gydymo, žemo slenksčio paslaugų, psichologinės pagalbos ir socialinės reintegracijos organizavimo principus; 
 • teisės aktus, reglamentuojančius asmens sveikatos priežiūros, žemo slenksčio, psichologines bei socialines paslaugas asmenims žalingai vartojantiems psichiką veikiančiąsias medžiagas ir priklausomiems nuo jų;
 • teisės aktus, reglamentuojančius asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimą iš PSDF;
 • medicinos etikos ir deontologijos reikalavimus;
 • medicinos statistikos, darbo su dokumentais, raštvedybos pagrindus;
 • asmens sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų ir veiklos kokybės užtikrinimo pagrindinius reikalavimus;
 • bendravimo su ligoniais, su jų šeimomis bei savo kolegomis principus.
4. direktoriaus pavaduotojas gydymo reikalams privalo žinoti ir išmanyti darbuotojų sveikatos ir darbo saugos, reikalavimus.

Funkcijos:
1. rengia VPLC metinio veiklos plano projektą, kontroliuoja metinio veiklos plano vykdymą, rengia metinio veiklos plano ataskaitos projektą ir teikia tvirtinti direktoriui;
2. sistemingai analizuoja kitus VPLC darbo rodiklius, rengia kitas ataskaitas VPLC nustatyta tvarka ar pagal direktoriaus nurodymus, teikia pasiūlymus direktoriui dėl darbo organizavimo gerinimo;
3. užtikrina asmens sveikatos priežiūros, žemo slenksčio, socialinių, informacinių paslaugų prieinamumą asmenims, vartojantiems psichoaktyvias medžiagas, atsižvelgdamas į VPLC galimybes;
4. koordinuoja skyrių darbą, sudaro sąlygas ambulatorinio, stacionarinio, reabilitacinio gydymo tęstinumui;
5. koordinuoja bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis asmens sveikatos priežiūros, socialines paslaugas pacientams ar vykdančiomis jų priežiūrą;
6. dalyvauja centro viešųjų pirkimų komisijoje;
7. kontroliuoja narkotinių ir psichotropinių medikamentų apskaitą padaliniuose;
8. kontroliuoja VPLC ŽIV, TB ir kitų infekcinių ligų kontrolės planų vykdymą;
9. instruktuoja ir kontroliuoja, kaip tiesiogiai pavaldūs įstaigos darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų.

Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners