Vyriausiojo buhalterio fukcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Reikalavimai

1. vyriausiuoju buhalteriu, tvarkančiu biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą, konkurso tvarka dirbti priimamas asmuo, turintis finansinį-buhalterinį išsimokslinimą, šio darbo patirtį;

2. vyriausiojo buhalterio pareigoms teisės aktų nustatyta tvarka parenkamas asmuo, atsižvelgiant į jo kvalifikaciją, darbo pagal specialybę patirtį bei kitas apskaitai tvarkyti reikiamas savybes;

3. vyriausiasis buhalteris turi žinoti, mokėti ir išmanyti:

 • biudžetinės įstaigos valdymą, darbo organizavimą ir administravimą;
 • biudžetinės įstaigos finansinės analizės principus;
 • buhalterinės apskaitos tvarkymą ir metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
 • viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą;
 • darbo apmokėjimo formas ir sistemas;
 • materialinių vertybių ir turto apsaugos, apskaitos, nurašymo, perleidimo, panaudos, nuomos, pardavimo, laidavimo jomis tvarką;
 • apskaitos kompiuterizavimo programų diegimą, duomenų perkėlimą iš kitų programų;
 • apskaitos sistemas (tuo metu turimas programas);
 • konfidencialios informacijos saugojimo tvarką;
 • valstybinę kalbą;
 • dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles.
Funkcijos
1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus norminius teisės aktus.
2. organizuoja biudžetinės įstaigos turto, įsipareigojimų, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių buhalterinę apskaitą.
3. rengia priemones, kad būtų užtikrinta piniginių lėšų ir materialinių vertybių apsauga.
4. vykdydamas išankstinę finansinę kontrolę, pasirašo arba atsisako pasirašyti atitinkamus dokumentus, leidžiančius atlikti ūkinę operaciją.
5. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus įmonės vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms.
6. vykdo išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.
7. rengia įmonės suvestinę finansinę atskaitomybę ir, vadovui pasirašius teikia atitinkamiems subjektams.
8. pasirasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, patvirtina, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų lėšų.


Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners