Socialinės pagalbos skyriaus vedėjo fukcijos ir specialieji reikalvimai pareigybei

Reikalavimai:
 1. skyriaus vedėju dirbti priimamas konkurso tvarka asmuo, turintis aukštąjį universitetinį socialinių mokslų išsilavinimą.
 2. skyriaus vedėju skiriamas asmuo, kuris turi ne mažesnį kaip 3 metų socialinio darbo stažą ir yra parengęs ir/arba yra dalyvavęs rengiant įvairius projektus.
 3. skyriaus  vedėjas privalo mokėti bent vieną užsienio kalbą profesiniu lygiu.
 4. skyriaus vedėjas turi mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, kitomis VPLC naudojamomis informacinėmis sistemomis) ir naudotis organizacine technika vykdant darbo funkcijas.
 5. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR SAM patvirtintais priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartais bei kitais reikalingais dokumentais, LR SADM patvirtintais įstatymais ir poįstatyminiais aktais susijusiais su  reikalavimais psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoms, teikiančioms paslaugas asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, patvirtinimo ir socialinių paslaugų organizavimu, LR Darbo kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis.
Funkcijos:
 1. efektyviai organizuoti skyriaus veiklą pasirenkant tinkamus darbo metodus ir atsakyti už vykdomą darbo kokybę;
 2. spręsti skyriaus problemas, pacientų pretenzijas ir nusiskundimus. Išklausyti ir pagal galimybes įgyvendinti pasiūlymus dėl skyriaus veiklos gerinimo;
 3. rengti ir derinti skyriaus darbo reglamentavimui skirtų vidaus dokumentų projektus; 
 4. savo kompetencijos ribose rengti projektus, socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo metodikas ir organizuoti mokymus, susijusius su socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir atestacija. Užtikrinti, kad skyriaus socialiniai darbuotojai laiku atestuotųsi kaip numatyta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymuose;
 5. dalyvauti darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinime skyriuje (skyriaus vedėjas atsako už darbuotojų saugą ir sveikatą jiems priskirtuose skyriuose);
 6. užtikrinti sutarčių priskirtų skyriui su kitomis įstaigomis ir/ar organizacijomis sklandų ir savalaikį vykdymą. Bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiklą su kitomis reikalingomis institucijomis;
 7. užtikrinti, kad skyriaus darbuotojai laiku ir kokybiškai parengtų kliento pagalbos planus ir organizuotų paslaugų teikimą. kontroliuoti kaip vykdomos skyriuje nustatytos procedūros;
 8. vertinti skyriaus darbuotojų darbą teikiant paslaugas (esant reikalui – dalyvauti darbuotojų vedamuose užsiėmimuose ar stebėti jų darbą jų darbo vietoje), jų pildomą medicininę ir kitą dokumentaciją, pagal reikalą nurodyti reikalingus koregavimo veiksmus;
 9. organizuoti socialinio darbo studentų praktiką, pristatyti VPLC socialinę veiklą besidomintiems mokymosi ir/ar kvalifikacijos kėlimo tikslais kitiems kolegoms;
 10. užtikrinti informacijos pasiekiamumą apie korupcijos prevenciją skyriaus darbuotojus ir pacientus.

Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners