Stacionarinio skyriaus vedėjo fukcijos ir specialieji reikalvimai pareigybei

Reikalavimai:

1. skyriaus vedėju gydytoju psichiatru gali dirbti asmenys, turintys aukštąjį medicininį (universitetinį) išsimokslinimą, licenciją, leidžiančią dirbti pagal atitinkamą specialybę ir ne mažiau 1 metų darbo stažą atitinkamoje srityje;
2. skyriaus vedėją gydytoją psichiatrą  skiria viešo konkurso būdu ir atleidžia iš pareigų, nustato jų pareiginius atlyginimus, sudaro rašytines darbo sutartis VPLC direktorius;
3. skyriaus vedėjas gydytojas psichiatras privalo gebėti, žinoti ir išmanyti:
 • žinoti LR galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius darbo organizavimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, darbo teisės pagrindus;
 • žinoti LR teisės aktus, nustatančius reikalavimus gydymui ir/ar pagalbai asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant alkoholį, narkotikus ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, turinčius patologinį potraukį lošimams/žaidimams;
 • žinoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo pagrindus, skyriaus veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijus;   
 • žinoti ir išmanyti psichikos sutrikimus pagal gydytojo psichiatro kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje MN 53:2005 “Gydytojas psichiatras. Teisės pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;
 • išmanyti psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant alkoholį, narkotikus ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, esant patologiniam potraukiui lošimams, žinoti jų gydymo ir pagalbos teikimo priklausomybę turintiems pacientams bei jų artimiesiems ypatumus;
 • žinoti medicininės, statistinės ir kitos dokumentacijos, susijusios su skyriaus darbu, pildymo reikalavimus, nustatytus LR teisės aktuose ir VPLC vidaus dokumentuose; 
 • išmanyti pirmos pagalbos teikimo reikalavimus ir gebėti ją organizuoti/suteikti;
 • žinoti skyriaus darbui reikalingus medikamentus ir/ar medicinines priemones;
 • žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, kitomis VPLC naudojamomis informacinėmis sistemomis) ir naudotis organizacine technika vykdant darbo funkcijas;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą
Funkcijos: 
1. vadovauti skyriaus darbuotojams ir paskirstyti darbus pagal skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus, atsižvelgiant į jų darbo krūvį;
2. organizuoti skyriaus darbą, kontroliuoti, kaip jis vyksta, kaip pavaldūs darbuotojai atlieka jiems priskirtus darbus. Savo kompetencijos ribose, konsultuoti skyriaus darbuotojus;
3. kontroliuoti, kad skyriuje tinkamai būtų pildoma reikalinga dokumentacija (medicininė ir kt.);
4. VPLC vadovams teikti pasiūlymus dėl darbo kokybės gerinimo vadovaujamame skyriuje ir gavus pritarimą  juos įgyvendinti;
5. atsakyti už VPLC sutartinių įsipareigojimų vykdymą skyriaus lygmenyje;
6. organizuoti paslaugų kokybės užtikrinimo priemonių diegimą skyriuje;
7. teikti skyriaus pacientams sveikatos priežiūros paslaugas, pildyti medicininę dokumentaciją;
8. užtikrinti informacijos pasiekiamumą apie korupcijos prevenciją skyriaus darbuotojus ir pacientus.

Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners