Stacionarinio skyriaus slaugos administratoriaus fukcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Reikalavimai:
 1. turėti aukštąjį neuniversitetinį medicininį išsilavinimą bei galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą;
 2. žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591 patvirtinta Lietuvos medicinos norma – MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, VPLC įstatais, direktoriaus įsakymais, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašu ir šiuo pareigybės aprašymu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu ((MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis) ir VPLC įdiegtais informaciniais paketais bei informacinėmis sistemomis, mokėti naudotis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis;
 4. žinoti ir išmanyti slaugos teoriją ir praktiką;
 5. žinoti slaugos administravimo ir organizavimo tvarką;
 6. mokėti bent vieną užsienio kalbą. 
Funkcijos:
 1. planuoti, organizuoti ir koordinuoti skyriaus slaugytojų darbą, priimti sprendimus visais skyriaus slaugos veiklos klausimais, organizuoti nustatytų užduočių vykdymą, skirstyti darbus slaugos darbuotojams ir kontroliuoti jų kokybišką vykdymą;
 2. pagal VPLC nustatytą tvarką vertinti, apibendrinti, analizuoti bei rengti analitinę medžiagą apie skyriaus slaugos personalo veiklos kokybinius ir kiekybinius rodiklius;
 3. pagal VPLC ir LR SAM nustatytą tvarką pildyti medicininę dokumentaciją, medicininės apskaitos formas ir žurnalus savo kompetencijos ribose ir atsakyti už jų teisingumą;
 4. užtikrinti skyriuje esamų vaistų tinkamą naudojimą ir apsaugą;
 5. bendradarbiauti ir tarpininkauti tarp atskirų lygių bei jų padalinių užtikrinant kokybiškas slaugos paslaugas VPLC;
 6. kontroliuoti  slaugos darbuotojų vidaus dokumentacijos pildymą, pagal skyriaus darbo procedūrą, statistinių formų pildymą informacinėje sistemoje (popierinėse/elektroninėse versijose)

Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners