Ambulatorinio skyriaus vedėjo fukcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Reikalavimai:
1. skyriaus vedėju gali dirbti asmenys, turintys aukštąjį (universitetinį) išsimokslinimą, gydytojo psichiatro ar vaikų ir paauglių psichiatro licenciją ir ne mažiau 1 metų darbo patirtį priklausomybės ligų gydymo ar reabilitacijos srityje;
2. kyriaus vedėją skiria pareigoms viešo konkurso būdu ir atleidžia iš pareigų, nustato jų pareiginius atlyginimus, sudaro rašytines darbo sutartis VPLC direktorius;
3. skyriaus vedėjas privalo gebėti, žinoti ir išmanyti:
  • žinoti LR galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius darbo organizavimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, darbo teisės pagrindus;
  • žinoti LR teisės aktus, nustatančius reikalavimus gydymui ir/ar pagalbai asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant alkoholį,  narkotikus ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, turinčius patologinį potraukį lošimams/žaidimams;
  • žinoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo pagrindus, skyriaus veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijus;  
  • išmanyti psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant alkoholį, narkotikus ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, esant patologiniam potraukiui lošimams, žinoti jų gydymo ir pagalbos teikimo priklausomybę turintiems pacientams bei jų artimiesiems ypatumus;
  • žinoti medicininės, statistinės ir kitos dokumentacijos, liečiančios skyriaus darbą pildymo reikalavimus, nustatytus LR teisės aktuose ir VPLC vidaus dokumentuose; 
  • išmanyti pirmos pagalbos teikimo reikalavimus ir gebėti ją organizuoti/suteikti;
  • žinoti skyriaus darbui reikalingus medikamentus ir/ar medicinines priemones;
  • žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus;
  • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, kitomis VPLC naudojamomis informacinėmis sistemomis) ir naudotis organizacine technika vykdant darbo funkcijas;
  • mokėti bent vieną užsienio kalbą. 
Funkcijos: 
1. vadovauti skyriaus darbuotojams ir paskirstyti darbus tiesiogiai pavaldiems darbuotojams pagal jų pareiginius nuostatus atsižvelgiant į jų darbo krūvį.
2. organizuoti skyriaus darbą, kontroliuoti, kaip jis vyksta skyriuje, kaip pavaldūs darbuotojai atlieka jiems priskirtus darbus. Savo kompetencijos ribose, konsultuoti skyriaus darbuotojus.
3. kontroliuoti, kad skyriuje tinkamai būtų pildoma reikalinga dokumentacija (medicininė ir kt.).
4. organizuoti paslaugų kokybės užtikrinimo priemonių diegimą skyriuje.
5. atsakyti už VPLC sutartinių įsipareigojimų vykdymą skyriaus lygmenyje.
6. teikti pasiūlymus darbo ir teikiamų paslaugų bei darbo aplinkos gerinimui.
7. dalyvauti darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinime skyriuje (skyriaus vedėjas atsako už darbuotojų saugą ir sveikatą jiems priskirtuose skyriuose):
8. užtikrinti informacijos pasiekiamumą apie korupcijos prevenciją skyriaus darbuotojus ir pacientus.

Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners