Gydytojo vaikų ir paauglų psichiatro fukcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

Reikalavimai:
1. gydytoju vaikų ir paauglių psichiatru dirbti priimamas asmuo, turintis aukštąjį  universitetinį medicininį išsimokslinimą,  nustatyta tvarka baigęs vaikų ir paauglių psichiatrijos rezidentūrą ar kitas jai prilygstančias podiplomines studijas, įgijęs gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro profesinę kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro profesinę kvalifikaciją bei galintis atlikti vaikų ir paauglių psichikos sutrikimų diagnozavimą, gydymą ir profilaktiką.
2. gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras turi žinoti ir išmanyti:
 • Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius psichikos sveikatos priežiūros paslaugas ir gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro veiklą;
 • gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro ir paciento vaiko bei jo tėvų tarpusavio santykių psichologiją ir psichopatologiją;
 • vaikų ir paauglių psichiatrinio ambulatorinio ir stacionarinio gydymo, medicininės ir socialinės, psichologinės reabilitacijos indikacijas.
 • bendrąją psichopatologiją: psichikos sutrikimų simptomus ir sindromus, amžinius bendrosios psichopatologijos ypatumus (ypatingai - psichikos sutrikimų simptomus ir sindromus vaikystėje ir paauglystėje);
 • psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichiką veikiančias medžiagas ypatumus vaikystėje ir paauglystėje; 
 • biologines, psichologines ir socialines psichikos sutrikimų priežastis;
 • žmogaus psichosocialinę raidą;
 • šeimos psichosocialinius funkcionavimo dėsningumus;
 • sveiko, turinčio psichikos sutrikimą ir sergančio somatinėmis ligomis vaiko ir paauglio psichikos funkcionavimo dėsningumus;
 • pagrindinius psichologinius tyrimus, taikomus vaikams ir paaugliams;
 • neurologinius tyrimus ir neurologinės paciento būklės vertinimą;
 • gydymo psichoterapija indikacijas, kontraindikacijas, galimas komplikacijas;
 • psichikos sutrikimų medikamentinį gydymą, vaistų veikimo mechanizmus, jų skyrimo ir veikimo vaikams ir paaugliams ypatumus, galimas komplikacijas;
 • suicidologijos pagrindus, įvertinti savižudybės grėsmės laipsnį;
 • būtinosios pagalbos teikimą;
 • slaugos principus vaikų ir paauglių psichiatrijoje.
Funkcijos:
1. diagnozuoti vaikų ir paauglių psichikos ligas (sutrikimus);
2. pagal kompetenciją, rekomenduoti ir skirti gydymo taktiką ir/ar gydymą;
3. konsultuojant nustačius psichikos sutrikimą (ūmią psichopatologiją) ar somatinį susirgimą, kuriam reikalingas gydymas kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (psichiatrijos ar somatinėje), informuoti apie tai atitinkamo skyriaus vedėją/administratorių ir/ar siųsti pacientą gydymui į atitinkamą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
4. konsultacijų radinius ir rezultatus nustatyta tvarka aptarti su atitinkamo skyriaus vedėju/administratoriumi;
5. bendradarbiauti su kitais skyriuje dirbančiais specialistais (gydytojais, psichologais, socialiniais darbuotojais, slaugytojomis) / specialistų komanda.
6. taikyti tik įteisintus Lietuvoje tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus.

Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners