Nuostatai


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu
Nr. V-1078

VILNIAUS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO NUOSTATAI
 
I.   BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Vilniaus priklausomybės ligų centras (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau – LNSS) priklausanti specializuota asmens sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga.
2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-6999), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995), Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
3. Įstaigos veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės lėšų fondų.
4. Įstaigos savininkė yra valstybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija). Ministerija, kaip įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:
4.1. tvirtina Įstaigos nuostatus ir Įstaigos vadovo pareigybės aprašymą;
4.2. skiria biudžeto lėšas Įstaigai išlaikyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti;
4.3. teisės aktų nustatyta tvarka perduoda Įstaigai turtą Įstaigos nuostatuose nustatytoms funkcijoms vykdyti;
4.4. priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir likvidavimo;
4.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jų įgaliojimus;
4.6. organizuoja viešą konkursą Įstaigos vadovo pareigoms, tvirtina šio konkurso nuostatus;
4.7. sudaro su konkursą Įstaigos vadovo pareigoms eiti laimėjusiu asmeniu darbo sutartį, šią sutartį nutraukia įstatymų nustatyta tvarka;
4.8. priima sprendimą dėl Įstaigos buveinės pakeitimo;
4.9. priima sprendimą dėl Įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
4.10. turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.
5. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.
6. Įstaigos buveinės adresas: Gerosios Vilties g. 3, LT-03147 Vilnius, Lietuvos Respublika.
7. Įstaigos vieši pranešimai ir kita vieša informacija skelbiama Įstaigos interneto svetainėje www.vplc.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės
informavimo priemonėse.
8. Įstaigos nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

II.   ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
 
9. Įstaigos veiklos tikslai: gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą dėl priklausomybės ligų, kokybiškai teikti sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas gyventojams.
10. Įstaiga, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, vykdo šias funkcijas:
10.1. organizuoja ir teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines) asmenims, nesaikingai vartojantiems alkoholį, narkotines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, taip pat sergantiems priklausomybės ligomis, ir konsultuoja jų šeimos narius;
10.2. bendradarbiauja su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, socialinės pagalbos, probacijos, vaiko teisių apsaugos tarnybomis, teisėsaugos institucijomis, organizuojant kompleksinį pacientų gydymą ir reabilitaciją;
10.3. rengia priklausomybės ligų prevencijos, gydymo ir socialinės reabilitacijos metodikas, specialistų mokymo programas;
10.4. kartu su aukštosiomis mokyklomis organizuoja gydytojų rezidentų bei kitų specialist profesinės veiklos praktiką, vykdo kitus specialistų mokymus;
10.5. pagal kompetenciją priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;
10.6. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.
11. Jei Įstaigos veiklai, numatytai jos nuostatuose, reikia licencijos (leidimo), tokią licenciją (leidimą) Įstaiga turi turėti.

III.   ĮSTAIGOS TEISĖS
 
12. Įstaiga, siekdama savo veiklos tikslo bei vykdydama nustatytas funkcijas, turi šias teises:
12.1. užsiimti Įstaigos nuostatuose nustatyta veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;
12.2. naudoti, valdyti nustatyta tvarka perduotą turtą bei disponuoti juo teisės aktų nustatyta tvarka;
12.3. Ministerijos leidimu stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
12.4. naudoti Įstaigos lėšas nuostatuose numatytiems veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms vykdyti;
12.5. sudaryti sveikatos priežiūros sutartis su LNSS veiklos užsakovais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl nemokamų ir mokamų paslaugų teikimo;
12.6. kreiptis į Ministeriją dėl Įstaigos nuostatų papildymo ir pakeitimo;
12.7. suderinus su Ministerija, steigti padalinius ir filialus;
12.8. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą;
12.9. teisės aktų nustatyta tvarka iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų gauti informaciją.
13. Įstaiga gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktų teisių.

IV.   ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 
14. Įstaigai vadovauja Įstaigos vadovas. Įstaigos vadovas yra pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui. Įstaigos vadovas gali turėti pavaduotojų.
15. Įstaigos administracijos struktūrą, suderintą su Ministerija, tvirtina Įstaigos vadovas.
16. Įstaigos darbas organizuojamas vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro tvirtinamu
Įstaigos metiniu veiklos planu, Įstaigos nuostatais, Įstaigos vadovo tvirtinamais darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, padalinių nuostatais, Įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais.
17. Įstaigos vadovas į darbą viešo konkurso būdu priimamas ir iš jo atleidžiamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
18. Įstaigos padalinių ir filialų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. Viešus konkursus organizuoja ir jų nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas.
19. Įstaigos, jos padalinių ir filialų vadovais gali būti asmenys, atitinkantys sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
20. Įstaigos vadovas:
20.1. organizuoja Įstaigos darbą, kad būtų pasiekti Įstaigos tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;
20.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Įstaigos nuostatų;
20.3. tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijantį nustatyto darbo užmokesčio fondo;
20.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Įstaigos darbuotojus, juos skatina, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;
20.5. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
20.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
20.7. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, nustato Įstaigos darbuotojų atlyginimus, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų;
20.8. tvirtina Įstaigos darbo reglamentą, vidaus darbo tvarkos taisykles, padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
20.9. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus;
20.10. atstovauja Įstaigai visose institucijose, įstaigose ir organizacijose, Įstaigos vardu pasirašo dokumentus ar įgalioja kitus asmenis vykdyti Įstaigos vadovo kompetencijos funkcijas;
20.11. turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose.
21. Įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka gali būti sudaromi kolegialūs valdymo organai, kurių nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas.

V.   ĮSTAIGOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
 
22. Įstaigos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
23. Įstaigos finansų kontrolę atlieka Įstaigos vadovo paskirti Įstaigos darbuotojai.
24. Įstaigos vidaus auditą atlieka ir Įstaigos metinio veiklos plano vykdymą vertina Ministerijos vidaus audito padalinys.
25. Įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimą kontroliuoja Įstaigos vadovas ir Ministerija.

VI.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
26. Įstaiga reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
_________________Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners