Komisijos, darbo grupės ir jų veikla

 

 

PATVIRTINTA
Vilniaus priklausomybės ligų centro
Direktoriaus 2016 m. vasario 15 d.
įsakymu Nr.1.3-(1.2)-16

   

 

Gydytojų konsultacinės komisijos
NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.    Vilniaus priklausomybės ligų centro (toliau VPLC) Gydytojų konsultacinė komisija (toliau GKK) organizuodama savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais GKK darbą, VPLC direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais (parengtais vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-172 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“, jo keitimais - 2010 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-619, 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-593, 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-638, 2005 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-500).
2.    GKK yra kolegialus organas, kuris sprendžia laikinojo nedarbingumo ekspertizės ir ginčytinus ligonių gydymo bei tyrimo klausimus, taip pat klausimus dėl medicininės dokumentacijos koregavimo/panaikinimo/išdavimo, kai tokius įgaliojimus jai suteikia Lietuvos Respublikos teisės aktai arba VPLC direktoriaus įsakymai (pvz.: gavus paciento prašymą dėl medicininės dokumentacijos koregavimo/panaikinimo ar k.t.).
3.    GKK yra steigiama ir jos sudėtis nustatoma bei pirmininkas paskiriamas VPLC direktoriaus įsakymu.
4.    GKK sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, turintys aukštąjį medicininį išsilavinimą ir galiojančią gydytojo licenciją.
5.    GKK sprendimas patvirtinamas visų posėdyje dalyvavusių VPLC specialistų spaudais (arba nurodyta pareigybe, pavarde ir vardu) bei parašais.
6.    GKK turi antspaudą ir spaudą su įstaigos pavadinimu.
 
II. GYDYTOJŲ KONSULTACINĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR FUNKCIJOS

7.    GKK darbui ir posėdžiams, kai sprendžiami stacionarinio gydymo ar su laikino nedarbingumo pažymėjimų išdavimu susiję klausimai pacientams, gydomiems VPLC stacionaro skyriuose, vadovauja komisijos pirmininkas arba, jam nesant, komisijos pirmininko pavaduotojas stacionaro skyriams ir nedarbingumo klausimams.  
8.    Sprendžiant ambulatoriškai VPLC teikiamos sveikatos priežiūros klausimus (dėl farmakoterapijos opioidiniais vaistais, nedarbingumo pažymėjimų valdymo bei teikiant pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas,   bei kitus su Ambulatoriškai teikiamomis paslaugomis susijusius klausimus, GKK posėdžius organizuoja ir posėdžiams, vadovauja komisijos pirmininko pavaduotojas ambulatoriniam skyriui. 
9.    GKK posėdžiai organizuojami pagal reikalą.
10.    VPLC GKK funkcijos:
10.1. Užtikrina pirminių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę VPLC ambulatoriniuose skyriuose:
10.1.1       ne vėliau kaip po 30 ambulatorinio gydymo dienų apžiūri pacientus, kuriems teiktos pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos,  įvertina jų gydymo rezultatus bei darbingumą;
10.1.2.      priima sprendimus dėl ligonių siuntimo į medicininės socialinės ekspertizės komisijas, užtikrina jų siuntimą laiku ir reikiamą ištyrimą bei gydymą.
10.2. Gydytojų psichiatrų teikimu išduoda nedarbingumo pažymėjimus atgaline data pacientams, sergantiems psichikos ligomis, vadovaudamasi nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintų bendru Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 307/68 „Dėl nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 16 metų stacionare slaugyti duodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo patvirtinimo“.
10.3.    Vadovaudamasi Taisyklėmis sprendžia sveikatos būklės bei darbingumo vertinimo ir nedarbingumo pažymėjimo išdavimo klausimą, kai VPLC stacionaro skyriuose gydomų darbingo amžiaus asmenų darbingumo sutrikimas yra laikinas, jų sveikatos būklė neatitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijų, tačiau bendras nedarbingumo laikotarpis per paskutinius 12 mėnesių buvo 122 kalendorinės dienos nepertraukiamai arba 153 kalendorinės dienos su pertraukomis ar ilgiau. Šiuo atveju GKK posėdyje kviečiamas dalyvauti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei).
10.4.    Gavusi darboviečių (draudėjų) ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) teritorinių skyrių pažymas, kad pagal nedarbingumo pažymėjimų originalus neišmokėtos ligos ar motinystės pašalpos, išduoda nedarbingumo pažymėjimų dublikatus.
10.5.    Gavusi VSDFV teritorinių skyrių leidimus:
10.5.1.      išduoda nedarbingumo pažymėjimus Taisyklėse nenumatytais atvejais;
10.5.2.      keičia į nedarbingumo pažymėjimus už Lietuvos Respublikos ribų gautus apdraustųjų laikinąjį nedarbingumą pateisinančių dokumentų originalus ir notaro patvirtintus jų vertimus į valstybinę kalbą;
10.5.3.      kai apdraustieji įrodo savo teisę į ligos pašalpą, medicinos pažymas keičia į nedarbingumo pažymėjimus.
10.6.    Kartu su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių vyriausiaisiais specialistais sprendžia apdraustųjų asmenų pretenzijas dėl laikinojo nedarbingumo ekspertizę atliekančių gydytojų veiksmų.
10.7.    Sprendžia ginčytinus pacientų gydymo ar jų tyrimo klausimus.
10.8.    Išduoda asmenims sveikatos pažymėjimus teisės aktų nustatytais atvejais.
10.9.  Gavus piliečio prašymą dėl medicininės dokumentacijos koregavimo/panaikinimo, vertina jo pagrįstumą  ir teikia siūlymus VPLC direktoriui.
10.10. Registruoja GKK išvadas – Gydytojų konsultacinės komisijos išvadų registravimo žurnale (forma Nr. 035/a.), esant reikalui, įrašo išvadas atitinkamoje Asmens sveikatos istorijoje (forma Nr.025/a) ar Gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr.003/a), išvadą patvirtina visų posėdyje dalyvavusių specialistų spaudais ir parašais. GKK išduoti (perrašyti) nedarbingumo pažymėjimai (pirmieji ir tęstiniai) registruojami Nedarbingumo pažymėjimų registravimo žurnale (forma Nr. 036/a).
10.11. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
11.  GKK sprendimai priimami kolegialumo principu. Išsiskyrus GKK narių nuomonei, sprendimai priimami atviru balsavimu. Esant lygiam balsų skaičiui, galutinį sprendimą priima pirmininkas. Informacija apie balsavimą yra konfidenciali.
12.    Jeigu GKK, įvertinusi asmens sveikatos būklę bei darbingumą, priėmė sprendimą išduoti nedarbingumo pažymėjimą arba panaikinti/pakeisti jau išduotą, GKK pirmininkas įveda šiuos duomenis į EPTS, pasirašydamas elektroninį pažymėjimą nurodydamas GKK sprendimą.

III. GYDYTOJŲ KONSULTACINĖS KOMISIJOS TEISĖS
 
13.    GKK, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:
13.1.    Prašyti papildyti ar patikslinti informaciją, reikalingą sprendimui priimti. 
13.2.  Kviesti į posėdžius kitus specialistus (pvz.: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas - nedarbingumo kontrolei), į GKK sudėtį neįtrauktus VPLC gydytojus.

IV. ATSAKOMYBĖ

14.    Už GKK darbą atsakingas VPLC direktorius.

V. BAIGIAMOS NUOSTATOS

15.    Pacientas, nesutinkantis su GKK sprendimu, per 5 darbo dienas gali apskųsti jį VPLC direktoriui, o direktoriaus sprendimą – per 30 dienų teisės aktų nustatyta tvarka.
16.    Gavus skundą iš piliečio dėl GKK sprendimo, jis nagrinėjamas pagal bendrą VPLC galiojančią skundų nagrinėjimo tvarką.

Respublikinis priklausomybės ligų centras
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 190999616
Gerosios Vilties g. 3
LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7808
d. d. 7.00–18.00 val.
Faksas (8 5) 216 0019
rplc[eta]rplc.lt, www.rplc.lt, www.facebook.com/resplc
 

 

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners

vplc.lt banners